Idea
Idea

Regulamin

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. W wykonaniu zobowiązania wynikającego z art. 8 ust. 1 pkt 1 i art. 20 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422, ze zm.) oraz art. 173 ust. 1 pkt 1 Prawa telekomunikacyjnego (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.), tworzy się niniejszy regulamin strony internetowej IDEA-KURSY (Idea – Wsparcie Edukacji Szkolnej Sp. z o.o.).
 2. Regulamin określa zasady korzystania ze Strony IDEA-Kursy, włączywszy warunki zamawiania, przesyłania i otrzymywania Wiadomości o Wydarzeniach.
 3. Podmiotem odpowiedzialnym za Stronę jest Idea – Wsparcie Edukacji Szkolnej Sp. z o.o..
 4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej https://idea-kursy.edu.pl w formie umożliwiającej nieodpłatne utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie przez Użytkownika, korzystającego ze Strony IDEA-Kursy. Treść zawarta w niniejszym Regulaminie może być utrwalana i zwielokrotniana przez Użytkownika dowolną techniką na dowolnych nośnikach w celach związanych z korzystaniem ze Strony IDEA-Kursy oraz świadczonych na niej usług.

 

§ 2

Definicje

 1. Określenia w Regulaminie napisane wielką literą, o ile w Regulaminie nie zaznaczono inaczej, mają znaczenie jak niżej:

Administrator – administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”;

Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu RODO

IDEA-Kursy – Podmiot zależy od IDEA – Wsparcie Edukacji Szkolnej Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą ul. Głębocka 56g/27, 03-287 Warszawa, NIP , REGON  wpisana pod numerem do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Regulamin – regulamin udostępniony na stronie internetowej pod adresem https://idea-kursy.edu.pl;

Strona – strona internetowa IDEA-Kursy pod adresem https://idea-kursy.edu.pl;

Użytkownik – każdy podmiot korzystający ze Strony;

 

§ 3

Zasady korzystania ze Strony IDEA-Kursy

 1. Regulamin określa zasady działania Strony.
 2. Korzystanie ze Strony jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone dla wszystkich Użytkowników.
 3. Korzystanie ze Strony przez Użytkownika oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§ 4

Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony zgodnie z Regulaminem, przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.
 2. Regulamin zabrania, w szczególności:

 

 • podawania nieprawdziwych lub mogących wprowadzać w błąd informacji lub danych osobowych;
 • rozpowszechniania nieprawdziwych, sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami informacji na temat treści zamieszczonych na Stronie;
 • naruszania w jakikolwiek sposób dóbr osobistych IDEA-Kursy, osób z nią związanych lub osób trzecich;
 • ingerowania w działanie Strony, w tym zmianę kodu Strony, używanie lub zamieszczanie wirusów, robaków, trojanów, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Strony lub oprogramowanie albo urządzenia IDEA-Kursy lub Użytkowników.

 

§ 5

Wymagania techniczne i pliki cookies

 1. Korzystanie ze Strony możliwe jest gdy Użytkownik posiada urządzenie z dostępem do sieci Internet, z przeglądarką internetową.
 2. Strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym (odbiorczym) Użytkownika. Pliki cookies służą zapewnieniu prawidłowego działania Strony oraz celom statystycznym, np. badaniu popularności poszczególnych zakładek i usług.
 3. Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej.
 4. Użytkownik może usunąć przechowywane pliki cookies z urządzenia końcowego poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej lub inne oprogramowanie. Sposoby usuwania plików cookies można znaleźć pod odpowiednimi adresami przeglądarek internetowych, np.:
 • Google Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
 • Microsoft Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
 • Safari: https://support.apple.com/pl-pl/safari

 

§ 6

Usługa zamówienia i przesyłania Newslettera

 1. Każdy Użytkownik korzystający ze Strony IDEA-Kursy, może zamówić Newsletter.
 2. Zamówienie usługi wymaga podania adresu poczty elektronicznej Użytkownika w polu „email” na Stronie oraz udzielenia zgody na postanowienia Regulaminu.
 3. Zamówienie usługi Newslettera jest nieodpłatnie. Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia usługi przesyłania Newslettera.
 4. Użytkownik może zrezygnować z zamówienia usługi Newslettera w dowolnym czasie wysyłając odpowiednią informację pod adres poczty elektronicznej biuro@idea-kursy.edu.pl

 

§ 7

Dane osobowe

 1. W odniesieniu do Danych Osobowych przedstawionych przez Użytkownika przy użyciu Strony, IDEA-Kursy pełni funkcję Administratora mogą być w szczególności adres poczty elektronicznej podawany w związku z zamówieniem Newslettera (§ 6).
 2. Administrator przetwarza Dane Osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami RODO oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego w zakresie ochrony danych osobowych.
 3. Administrator stosuje niezbędne środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione. W szczególności, do formularzy umożliwiających zamówienie Newslettera, Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych.
 4. Cel przetwarzania danych w konkretnym przypadku oraz inne wymagane prawem informacje są podawane przy zbieraniu Danych Osobowych.

 

§ 8

Kontakt i reklamacje

 1. IDEA-Kursy dokłada należytej staranności celem zapewnienia właściwego działania Strony. Użytkownik ma prawo zgłaszania zastrzeżeń co do działania Strony, na adres poczty elektronicznej: biuro@idea-kursy.edu.pl
 2. Użytkownik korzystający z usług opisanych w § 6 i § 7 Regulaminu, ma prawo składania reklamacji na adres poczty elektronicznej: biuro@idea-kursy.edu.pl
 3. Zgłoszenia i reklamacje, o których mowa w punktach 1 i 2 powyżej powinny zawierać szczegółowy opis zastrzeżenia i adres poczty elektronicznej Użytkownika, aby IDEA-Kursy mogła wysłać do Użytkownika odpowiedź na zastrzeżenia.
 4. IDEA-Kursy może zwrócić się do Użytkownika o przekazanie dodatkowych informacji, potrzebnych do udzielenia odpowiedzi.
 5. IDEA-Kursy zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi w terminie 14 dni od otrzymania pełnej informacji, w tym szczegółowego opisu zastrzeżenia i adresu poczty elektronicznej Użytkownika.

 

§ 9

Odpowiedzialność

 1. Ze względów technicznych może dojść do nieprawidłowości w działaniu lub awarii uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie ze Strony. Może także nastąpić okresowe wyłączenie dostępu do Strony ze względu na jej modernizację.
 2. IDEA-Kursy nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte działania lub brak dostępności Strony wynikające lub związane z przyczynami wskazanymi w pkt 1 powyżej lub z innych przyczyn niezależnych od IDEA-Kursy.

 

§ 10

Zmiana Regulaminu

 1. Idea-Kursy ma prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w momencie umieszczenia zmian Regulaminu na Stronie lub w innym dniu wskazanym w zmianach do Regulaminu.

 

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie.
 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu, zastosowanie mają odpowiednie przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.), RODO oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego w zakresie ochrony danych osobowych.

Uwaga!

Przeglądarka internetowa, z której korzystasz jest przestarzała, przez co strona nie będzie wyświetlać się w prawidłowy sposób.

'Wymagana zmiana przeglądarki na np.: Chrome, Firefox, Opera